Roger&Gallet Polska

Oświadczenie prawne Roger&GalletNiniejsza strona internetowa jest własnością spółki LABORATOIRE NATIVE POLSKA Sp. z o. o. (zwanej dalej Spółką) z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 16/3, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085973, NIP: 5211070721, spółki zależnej LABORATOIRE NATIVE z siedzibą we Francji.

Dyrektorem publikacji jest Stéphane Enouf.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ZWIĄZANE ZE STRONĄ

Strona internetowa Spółki jest dziełem umysłu chronionym przez prawo własności intelektualnej.
Strona internetowa Spółki jest własnością intelektualną chronioną prawem własności intelektualnej. Strona i wszystkie jej elementy, w szczególności znaki towarowe, projekty, modelki/modele, zdjęcia, teksty, ilustracje, logotypy, elementy animowane lub statyczne, elementy z dźwiękim lub bez dźwięku, grafika itp. występujące na tej stronie, są wyłączną własnością Laboratoire Native, jej spółek zależnych lub osób trzecich, które upoważniły Spółkę do ich powielania i/lub wykorzystania. Jakiekolwiek prawo do powielania lub rozpowszechniania nie może być przyznane w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności intelektualnej wymienionych na stronie. Spółka zastrzega sobie prawo do ścigania wszelkich naruszeń dotyczących jej praw własności intelektualnej.

Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie/prezentowanie w pełnej formie bądź częściowej, adaptacja lub modyfikacja Strony lub jakiegokolwiek z jej elementów, o jakimkolwiek charakterze i przy użyciu jakiegokolwiek środka przekazu, bez upoważnienia Spółki jest wyraźnie zabronione.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wiarygodność, dokładność i aktualizację informacji podanych na swojej stronie, niemniej jednak wszystkie informacje dostępne za pośrednictwem strony są zamieszczane na stronie w aktualnie istniejącej wersji. Za wykorzystanie tych informacji odpowiada wyłącznie użytkownik. 
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie lub bezpośrednie szkody, niezależnie od ich przyczyny, pochodzenia, charakteru lub konsekwencji, spowodowane cudzym dostępem do strony lub brakiem możliwości dostępu do niej. Spółka również nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony i/lub poleganie na informacjach pochodzących z niej w sposób bezpośredni lub pośredni. 
Spółka umożliwia użytkownikowi samodzielne przeprowadzenie diagnostyki kosmetycznej na podstawie informacji dostarczonych przez użytkownika w celu zarekomendowania produktów dostosowanych do jego potrzeb. Informacje uzyskane dzięki wypełnieniu kwestionariusza wynikają z tych diagnoz, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady medycznej. Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji.

Spółka umożliwia użytkownikowi publikowanie opinii na temat wszystkich lub części produktów wprowadzanych do odrotu przez Spółkę. Spółka zarządzająca zastrzega sobie prawo do zmiany opinii wyłącznie w celu poprawienia błędów typograficznych lub ortograficznych. Opinie te nie są interpretowane jako rezultaty badań klinicznych, a mają na celu wyłącznie przedstawienie osobistej i subiektywnej opinii użytkowników.

Opinie są wiążące w odniesieniu do osoby publikującej wpis. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Spółka zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii zniesławiających, oczerniających lub sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania serwisu oraz informacji zawartych w serwisie w sposób, który stanowiłby szkodę dla Spółki, w zakresie praw osób trzecich lub porządku publicznego, bądź który naruszałby obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do nieujawniania za pośrednictwem tej strony informacji nielegalnych, sprzecznych z porządkiem publicznym lub zniesławiających.
Spółka zastrzega sobie prawo do wstawiania hiperłącza do niezależnych stron osób trzecich, nad którymi nie sprawuje kontroli. Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść tych stron oraz za treści, do których strony te mogą odsyłać. Linki do innych stron w żadnym przypadku nie stanowią wyrazu poparcia lub partnerstwa pomiędzy Spółką a tymi stronami – mają one własne warunki użytkowania i własną politykę prywatności.
 

DANE OSOBOWE 


Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych 
Spółka zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych osobowych dotyczących użytkownika w kontekście jego nawigacji na stronie. Spółka zobowiązuje się do zbierania wyłącznie danych niezbędnych do celów, dla których są one przetwarzane. 

W zależności od przypadku działania te są realizowane przez Spółkę, jeżeli użytkownik wyrazi na nie zgodę, jeżeli działania te są niezbędne do wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a Spółką, jeżeli realizują one prawnie uzasadniony interes Spółki lub w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Realizowane przez Spółkę operacje przetwarzania danych mają na celu w szczególności:
umożliwienia nawigacji na stronie intenetowej,
zapewnienia użytkownikowi wszystkich usług dostępnych za pośrednictwem strony,
tworzenia i zarządzania kontem użytkownika,
przetwarzania zamówień użytkowników,
zarządzania udziałem użytkownika w akcjach handlowych, konkursach lub programach lojalnościowych oferowanych przez Spółkę,
wysyłania informacji handlowych za zgodą użytkownika,
dostosowania funkcji strony do preferencji użytkownika,
dostarczenia spersonalizowanych przekazów reklamowych,
obsłużenia żądań użytkowników,
analizowania zwyczajów zakupowych użytkownika,
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i jego poprawiania,
zagwarantowania bezpieczeństwa strony,
opracowywania statystyk i analizowania ruchu na stronie.

Obowiązkowy lub dobrowolny charakter gromadzenia danych osobowych oraz możliwe konsekwencje wynikające z braku odpowiedzi są wskazane w momencie ich gromadzenia.
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez dostawców usług Spółki przez okres ściśle konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane oraz, w stosownych przypadkach, przez okres obowiązywania odnośnych wymogów prawnych. Będą one ściśle zastrzeżone do użytku Spółki i jej partnerów handlowych (np. dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług logistycznych, itp.) lub technicznych.
Dla ścisłego wypełnienia celów wymienionych powyżej dane te mogą być przekazywane poza Unię Europejską do dostawców usług technicznych Spółki. To przekazywanie będzie się odbywać w warunkach zapewniających ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej.

Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych
Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz obowiązującymi tekstami krajowymi użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu, usunięcia i poprawienia danych, które go dotyczą, jak również prawo do ograniczenia i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Ma również prawo do określenia zaleceń związanych z losem jego danych osobowych po śmierci użytkownika.
Skorzystanie z prawa do usunięcia danych i prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania obowiązkowych danych dotyczących użytkownika może uniemożliwić mu korzystanie ze wszystkich lub części funkcjonalności strony.
Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, pisząc na adres cil@alesgroupe.com lub listownie na adres Laboratoire Native - Direction Informatique - Service Informatique et Libertés - Roger & amp; Gallet - 4 rue Euler, 75008 Paris. Wszystkie wnioski muszą zawierać nazwisko, imię, adres pocztowy i/lub elektroniczny użytkownika i być zaopatrzone w kopię dokumentu tożsamości użytkownika. Odpowiedź zostanie wówczas przesłana użytkownikowi w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Użytkownik może również złożyć skargę do francuskiej Komisji do spraw Informacji i Wolności (CNIL), wysyłając swoje żądanie na adres: CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

Bezpieczeństwo
Spółka zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkownika. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę Internetu, Spółka nie może zagwarantować wyeliminowania wszelkiego ryzyka nadużycia danych.

Newsletter
Jeśli użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę, Spółka będzie wykorzystywać jego adres e-mail do wysyłania mu newsletterów (Newsletter).
Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać tego typu informacji, może zrezygnować z subskrypcji, klikając na link rezygnacji z subskrypcji w każdym z wysyłanych newsletterów.

 

PLIKI COOKIES


Spółka może umieszczać pliki cookies na komputerach użytkowników swoich stron internetowych. Spółka zapisuje informacje związane z przeglądaniem strony przez urządzenia końcowe (przeglądane strony, data i czas wizyty, itp.), które Spółka może odczytać podczas kolejnych wizyt. Wykorzystanie plików cookies ma zatem na celu usprawnienie usług Spółki oraz personalizację kolejnych odwiedzin użytkownika na stronie.
Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec zapisywania plików „cookies” lub zmienić parametry ich akceptacji poprzez konfigurację opcji internetowych przeglądarki. 
Użytkownik uzyskać więcej informacji na temat polityki cookies Spółki, klikając tutaj.

 

DOSTĘP DO STRONY


Spółka zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do wprowadzania zmian, zakończenia działalności strony, zawieszenia lub przerwania dostępu do strony w dowolnym momencie, bez podawania powodu i według własnego uznania, całkowicie bądź częściowo, w tym bez wprowadzania ograniczeń w zakresie treści, funkcjonalności lub godzin dostępności. 
Dostęp do niektórych części lub funkcji strony jest warunkiem utworzenia konta przez użytkownika. Aby założyć konto, użytkownik zobowiązany jest podać adres e-mail oraz hasło, które pozwolą mu na uzyskanie dostępu do strony. Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z witryny przy użyciu swoich danych dostępu do strony. 
Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta poprzez kontakt ze Spółką, której dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

 

HOSTING STRONY


Za obsługę strony Spółki odpowiada Amazon Web Services pod adresem: Unit 27 - 6400 Cork Airport Business Park - Kinsale Road - Irlandia

Newsletter #PHYTO

ͣBądź pierwszym͕ który dowie się o naszych ekskluzywnych ofertach͕ nowościach czy specjalnych wydarzeniach͘. Zapisując się do newslettera͕ wyrażasz zgodę͕ aby Twój adres email był wykorzystywany w celu przesyłania informacji dotyczących marki Phyto. Aby dowiedzieć się więcej o naszych zasadach gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych͕ prosimy zapoznaj się naszą polityką prywatności dostępną tutaj

Twój adres e-mail :

Informacje ogólne
Wszechświat Roger&Gallet

Copyright © 2024 - Laboratoire Native

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.